onderhou deur BlueTek

+27 (18) 297 0164 verkope@spel.co.za

VivA – Virtuele Instituut vir Afrikaanse

Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) is ‘n navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste en is ‘n geregistreerde maatskappy sonder winsoogmerk.

VivA se hoofdoelstellings is om die gebruik en gehalte van Afrikaans plaaslik en internasionaal uit te bou deur:

  • die beskrywing en bestudering van Afrikaans in sy volle omvang;
  • die ontwikkeling van omvattende digitale en ander hulpbronne, hulpmiddele en platforms vir gesproke en geskrewe Afrikaans; en
  • die lewering van ‘n praktiese Afrikaanse taaldiens deur middel van tegnologie.

Aanvullend tot die hoofdoelstellings, sluit VivA se doelstellings onder meer in:

  • om as virtuele instituut vir Afrikaans op te tree vir die bestudering en ontwikkeling van die taal, waarby outonome, afsonderlike organisasies wat dieselfde doelstellings nastreef, ingesluit word;
  • om as inisiërende, koördinerende en netwerkskeppende virtuele instituut op te tree en die spesialisfunksie van belangegroepe en stigterlede-organisasies te erken en te benut, sonder om inbreuk te maak op die outonomie van die afsonderlike organisasies;
  • om ‘n inisiërende en koördinerende rol te speel om Afrikaanse kundigheid te ontsluit, en die infrastruktuur van die Afrikaanse gemeenskapsnetwerk doeltreffend te benut, en ook om finansiële en mensehulpbronne te werf en te ontsluit;
  • om strategieë te ontwikkel vir die gebruik van Afrikaans in virtuele kontekste op verskillende lewensterreine;
  • om deur virtuele netwerkskepping en samewerking doelgerig inhoud te gee aan die ontwikkeling van die hoofdoelstellings van die maatskappy; en
  • om ook die gebruik van Afrikaans op ‘n virtuele vlak onder nie-Afrikaanssprekendes te vergemaklik.